تبلیغات

تعرفه تبلیغات در پاپ کار:

هر آی پی 30 ریال می باشد، که رای سفارش می توانید در سایت عضو شده مقدار تلبلیغات در خواستی خود را انتخاب و صورت اینترنتی پرداخت نمائید...

لازم به توضیح هست تعرفه تلبیغات برای نمایش دهندگان عزیز، بوسیله پرداخت از اعتبار داخلی، هر آی پی 25 ریال می باشد.

 

با تشکر